16.10.19, София
°|° C

Сем. Пеперудоцветни - Fabaceae

Бяла акация - Robinia pseudoacacia L.

Бяла акация - Robinia pseudoacacia L.
Бялата акация достига височина 30 м и диаметър 1,20 м. Короната е разперена, рехава, със синкавозелена окраска. Кората е сиво-кафява, дълбоко мрежовидно напукана. Младите клонки са лъскави, червено-кафяви, отчасти ръбести, а пъпките са дребни, яйцевидни, разположени под листните белези.
Листата са сложни, текоперести, дълги до 30 см, съставени от 11 до 21 елипсовидни или овални петури, които на върха са зъкръглени или слабо врязани, а основата им е клиновидна. Отгоре са тъмнозелени, а отдолу-синкавозелени. Дълги са до 4,5 см и широки до 2 см. Прилистниците са видоизменени в твърди бодли, сплеснати в основата и извити към върха 
Цветовете са двуполови и се развиват еднодомно. Те са бели, ароматни, събрани в дълги до 20 см, увиснали гроздовидни съцветия, които се появяват след разлистването през май.
Плодът е сплесната кафява бобова шушулка, дълга до 12 см и широка 1 см. Семената са до 14 на брой в шушулка. Те са сплеснати, бъбрековидни, с тъмнокафява или сива окраска и с израстък откъм вдлъбнатата страна, чрез който са захванати за околоплодника. Имат твърда семенна обвивка. Плодовете узряват през август, но се задържат на дървото през цялата зима.
Бялата акация започва да плододава рано, от 5 - 6-годишна възраст, обилно и почти ежегодно. Кълняемостта на семената е над 80 % и се запазва до 30 години. В млада възраст расте много бързо. При благоприятни условия за 10 години достига височина 10 м, а към 30 - 40 години - пределната си височина. Живее обикновено 100 години, но пределната възраст е около 200 - 300 години. Размножава се чрез семена (след третиране) и коренови и пънови издънки.
Кореновата система е мощна, с централен корен до 10 м и странични дебели разклонения до 25 м. По тях се образуват много грудки, които усвояват азота от въздуха и обогатяват почвата.
Дървесината е извънредно доброкачествена. Тя е с тясна светложълтеникава беловина и широко зеленикавокафяво ядро със златист оттенък. Годишните пръстени са широки и добре очертани, с красива текстура. Тя е тежка, твърда, еластична и много трайна. Съдържа алкалоида робинин, който я прави устойчива на биологичните вредители.
Този вид произхожда от Северна Америка. У нас е пренесена отдавна и е едно от най-широко отглежданите чуждоземни дървета. Понася добре климата на равнинните и топлите части на страната, където се е натурализирала и се култивира като дървесен вид с голямо стопанско значение поради доброкачествената си дървесина и бързия си растеж. Участва в състава на широколистните гори, а в Северна България образува и чисти насаждения.
Бялата акация е силно светлолюбив, топлолюбив и сухоустойчив вид. Издържа ниските зимни температури в нашата страна, но пониците й страдат от късните пролетни слани и студове. Към почвата е индиферентен вид. Не понася много сбити, тежки и заблатени почви. На варовити терени страда от хлороза. Изкачва се до 1000 м н.в.
Стопанското значение на акацията се определя от дървесината й, която по някои качества превъзхожда дъбовата. Тя намира приложение в машиностроенето, мебелното производство, коларството, кацарството, за производство на минни подпори, траверси, паркет, лозарски и градински колове. Листата й се използуват за рриготвяне на силаж за домашните животни. Те са богати с витамините А и С, особено през юни и юли. От семената й се добива акациево масло за производство на лакове. Кората и клоните й се използуват в медицината. Цветовете са ароматни и обилни, което е предпоставка да се цени като медоносно растение. В озеленяването намира приложение в паркоустройството и за оформяне на живи плетове.
В лесовъдско отношение значението й се свежда до това, че е добър почвоподобрител, а поради мощната си коренова система се използува за укрепяване на ровини, брегове, насипи и откоси. Използва се при създаване на полезащитни пояси.
У нас са създадени 65 500 ha акациеви култури, от които 84 % са в Северна България.
По нектаропродуктивност акацията заема 1-во място - от 1 декар акациеви култури се добива 150 kg мед.
За 16 - 20 години акацията натрупва в почвата 650 kg/ha азот.
Ако за дъбовата дървесина физико-механичните свойства се приемат за 100 %, то на акацията те ще бъдат:
якост на огъване - 160 %;
якост на смачкване - 193 %;
еластичност - 141 %;
твърдост - 150 %.
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....