12.11.19, София
°|° C
начало Общи условия

Общи условия

Общи условия за ползване. Публикувани в сайта на 14/02/2013 г.
Общи разпоредби, права и задължения на Разсадник БГ, регистрирани юридически лица, физически лица и потребителите:
1. Разсадник БГ предоставя възможност за регистрация на действащите юридически лица, както и на физически лица предлагащи определена услуга, приели общите условия на онлайн каталога.
2. Регистрацията в сайта razsadnik.bg е доброволна.
3. Заинтересованите юридически или физически лица имат задължението за предоставяне на актуална, достоверна и пълна информация при попълване на заявлението за регистрация в сайта razsadnik.bg. Заявлението за регистрация се намира на сайта в меню Регистрация, подменю Безплатна регистрация.
4. Регистрираните юридически или физически лица имат задължението за своевременно уведомяване за актуализиране, при настъпване на промяна относно предоставената информация в т.3.
5. Юридическите или физическите лица желаещи да участват в онлайн каталога нямат право да предоставят информация, накърняваща моралните норми, правата и свободите на гражданите съгласно Конституцията на Република България и международните актове.
6. Публикуването на безплатната регистрацията в www.razsadnik.bg се извършва от администратора на сайта с подадени от юридическото или физическото лице, текстови и снимков материал.
7. Разсадник БГ не носи отговорност за актуалността, достоверността и пълнотата на предоставената от юридическите или физическите лица информация (текстови и снимков материал), както и за пропуснати ползи или нанесени вреди или нарушени права в следствие употребата на сайта.
8. Разсадник БГ не публикува служебната информация за участващите юридически или физически лица, без тяхно съгласие, с изключение на случаите, когато това е поискано по съответния законов ред от държавните органи или са засегнати интересите на Разсадник БГ.
9. Разсадник БГ предоставя възможност на регистрираните и нерегистрираните в сайта юридически или физически лица, срещу заплащане да наемат рекламно каре или няколко карета, намиращи се на началната и допълнителните страница на сайта.
10. Публикуването на платена реклама в www.razsadnik.bg се извършва от администратора на сайта с подадени от юридическото или физическото лице, текстови и снимков материал, след пълното й  заплащане. Разсадник БГ приема като момент за плащане датата на банковия документ, с който е направен превод на сумата.
11. Разсадник БГ запазва правото си без предварително уведомяване да премахва и заличава безплатна регистрация или платена реклама в сайта в случай, че бъдат установени нарушения в изпълнението на условията за ползване на сайта или нарушения на други закони на Република България и международните актове, като не дължи обезщетения и компенсации.
12. Разсадник БГ може да откаже публикуването на записи, съдържащи предимно главни букви.
13. Разсадник БГ си запазва едностранно правото да променя условията за ползване, съдържанието на сайта и ценовите листи по всяко време, за което не носи отговорност, пред потребители, които своевременно не са се уведомили за промяната.
14. Всички предлагани услуги в сайта razsadnik.bg, могат да бъдат използвани само и единствено за дейности съобразени със законите на Република България.
15.Потребител, който чрез своето поведение увреди по какъвто и да е начин, доставчика на сайта, регистрирано юридическо или физическо лице отговаря съгласно законите на Република България и международните актове.
16. Регистрираните в онлайн каталога юридически или физически лица имат право да поискат от Разсадник БГ да им предостави заверен екземпляр на актуалните общи условия.
17. Времето, през което сайтът е недостъпен поради технически причини или профилактика на оборудването, няма да се счита за неизпълнение на споразумението за използване на сайта.
18. Разсадник БГ се задължава да уведомява своевременно потребителите за спиране на достъпа до сайта, като посочва началото и продължителността на периода.
19. Потребителите нямат право да копират или разпространяват по какъвто и да било начин публикуваната информация в сайта razsadnik.bg. Непозволеното използване на обекти на интелектуална и индустриална собственост представлява нарушаване правата на техните собственици и нарушителите отговарят съгласно действащото законодателство.
20. Дизайнът на сайта razsadnik.bg, както и всички други права върху него са собственост на "Разсадник БГ" ЕООД. Идентификация:
Фирма: Разсадник БГ ЕООД
Седалище и адрес на управление: България, област София (столица), община Столична, гр. София 1415, ж.к. Драгалевци, ул. Наум  № 25
Единен идентификационен код: 202434848
Банкова сметка: BG14PRCB892301043423516
Адрес за съобщения: info@razsadnik.bg. Непозволеното им използване е нарушение на правото на интелектуална собственост, за което се носи отговорност.
21. Настоящите Общи условия имат задължителна сила както за razsadnik.bg, така и за потребителите му. Всички те се считат уведомени и се съгласяват за всички промени в Общите условия от датата на публикуването им в сайта.
22. Настоящите общи условия се считат за приети с факта на използване на онлайн каталога. В случай на несъгласие с общите условия, потребителите могат свободно да не ползват услугите на онлайн каталога, като нямат право на каквито и да е компенсации и обезщетения.
23. Онлайн каталога се използва със зареждането на сайта www.razsadnik.bg във браузъра на компютъра Ви.
24. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.
25. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 

 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....